Biuro rachunkowe MBM Expert zapewnia

 • indywidualne podejście do klienta
 • oszczędności
 • zaufanie i bezpieczeństwo
 • doświadczonych pracowników

Świadczymy usługi najwyższej jakości

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

I. Informujemy:

 1. że Państwa  administratorem  danych osobowych jest MBM Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie , ul. ul. Gen. Leopolda Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów , nr KRS 00000453083 (dalej zwany „Administratorem”).
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

II. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 1. usługowego prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych , obsługi płacowo-kadrowej  oraz świadczenia usług  doradztwa podatkowego i  gospodarczego dla Klientów, tj. przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy,
 2. prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz – jeżeli jest wyrażona na to Państwa zgoda - produktów i usług oferowanych przez MBM Expert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,
 3. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak np. wystawianie faktur, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, prowadzenie sprawozdawczości finansowej, obowiązków z zakresu ubezpieczenia społecznego (ZUS),
 4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń.

III. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1. lit. B) RODO tj.

 • wykonanie umowy o świadczenie usług, wskazanych w pkt. II ppkt. 1 nin. Klauzuli,
 • zawarcie umowy o przeprowadzenia szkolenia (dane gromadzone na podstawie formularza zgłoszeniowego),

lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

b) art. 6 ust. 1 lit. C) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

c) art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora), czy art. 9 ust.2 lit. F) RODO – dochodzenie roszczeń,

d) art. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

IV. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, a po wygaśnięciu umowy w okresie niezbędnym dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze:
  a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w celach rozliczeń finansowych z Urzędem Skarbowym,
  b) 10 lat w celach rozliczeń ubezpieczenia społecznego  z ZUS,
  d) niezbędny dopuszczalny prawem celem ustalenia i dochodzenia roszczeń.
 2. do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,

V . Państwa dane możemy ujawnić:

 1. pracownikom i współpracownikom, zleceniobiorcom – upoważnionym przez Administratora,
 2. podmiotom przetwarzającym tj. świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową ,
 3. podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
 4. organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa,
 5. nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Przysługujące Uprawnienia

W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora:

a) dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych osobowych,

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach zawartych umów.

VII. Prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Niezależnie od uprawnień określonych w pkt VI. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w.w zgody przed jej wycofaniem. W/w cofnięcie winno być przesłane na : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

IX. Dobrowolność podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić  zawarcie umowy czy należyte wykonanie usługi.

X. Sposób ochrony  danych osobowych.

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Działamy szybko, profesjonalnie, skutecznie...

Copyright 2015 MBM EXPERT